Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van een ander. We onderscheiden in dit kader kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van een minderjarig kind, partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van een ex-echtgenoot. Een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, ook wel alimentatie voor een jongmeerderjarige genoemd, is bedoeld voor het meerderjarige kind van 18 tot 21 jaar. Immers, op grond van de wet is een ouder onderhoudsplichtig jegens zijn/haar kind totdat het de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U kunt in dit geval de alimentatie wel rechtstreeks aan het kind betalen.

Behoefte en draagkracht

Bij de vaststelling van alimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van de onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n) anderzijds.

Bij partneralimentatie dient te worden vastgesteld wat de zogenoemde huwelijksgerelateerde behoefte is en in hoeverre de onderhoudsgerechtigde ex-partner zelf in deze behoefte kan voorzien. Met andere woorden, welke welstand hadden partijen tijdens het huwelijk en wat verdient de ex-partner zelf (of kan hij/zij verdienen) om deze welstand te kunnen blijven betalen. Wat er overblijft is de behoefte aan partneralimentatie. Voor de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie kan indien beide partijen dit willen gebruik worden gemaakt van een vuistregel, de zogenaamde Hofnorm.

Voor kinderalimentatie wordt aansluiting gezocht bij de NIBUD-normen. Blijkens CBS-onderzoek besteden ouders een bepaald percentage van het gezinsinkomen aan hun kinderen. Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld, dat is gebaseerd op CBS-cijfers, waarmee de behoefte van de kinderen kan worden vastgesteld. Deze norm bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie. Dit bedrag wordt vervolgens ieder jaar geïndexeerd.

Voor zowel kinder- als partneralimentatie zal vervolgens bepaald moeten worden wat de draagkracht is van de onderhoudsplichtige(n). Bij partneralimentatie is er meestal één onderhoudsplichtige, de ex-partner. Bij kinderalimentatie zijn er vaak meer onderhoudsplichtigen; de vader, de moeder, de stiefvader en/of stiefmoeder. De berekeningen voor samengestelde gezinnen zijn vaak vanwege de vele onderhoudsplichtigen bijzonder complex.

De hoogte van de alimentatie is vervolgens afhankelijk van de behoefte en de draagkracht. De laagste limiteert, dat wil zeggen dat óf de behoefte het alimentatiebedrag beperkt óf de draagkracht. Indien de behoefte bijvoorbeeld € 500,– per maand bedraagt en de alimentatieplichtige een draagkracht heeft van € 300,– per maand, wordt de alimentatie begrensd door de draagkracht. Indien de behoefte € 300,– per maand bedraagt en de alimentatieplichtige een draagkracht heeft van € 500,– per maand, wordt de alimentatie begrensd door de behoefte. In beide gevallen is de alimentatiebijdrage € 300,– per maand.

Tremarapport

Een belangrijke bron bij de vaststelling van kinder- en partneralimentatie is het Tremarapport. Het Tremarapport is opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen en bevat normen/richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. Het rapport is niet dwingend maar de aanbevelingen worden in de praktijk door alle rechters in Nederland in vrijwel elke zaak gevolgd.

Wijziging alimentatie

Indien kinder- of partneralimentatie is vastgesteld bent u niet voor altijd gebonden aan dit bedrag. De hoogte van alimentatie is namelijk afhankelijk van allerlei omstandigheden die telkens wijzigen. Het alimentatiebedrag kan daarom óók worden gewijzigd.

Alimentatie kan (o.a.) worden aangepast indien er gewijzigde omstandigheden zijn die de herberekening van de verschuldigde bijdrage kunnen rechtvaardigen. Zodra er dus een relevante wijziging van omstandigheden is ten opzichte van het moment dat de bijdrage werd vastgesteld, geeft de wet u de mogelijkheid om de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw te (laten) vaststellen. Dit geldt zowel voor de alimentatiebetaler als de alimentatieontvanger en voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

U kunt bijvoorbeeld denken aan het verlies van een baan of uitkering, ziekte, de geboorte van een kind, een faillissement of schuldsanering of het hertrouwen van een van de ouders. Ook omstandigheden die een hogere bijdrage rechtvaardigen dan de bijdrage die nu wordt betaald kunnen relevant zijn. Het is mogelijk dat een onderhoudsplichtige promotie maakt of een andere baan krijgt waardoor zijn of haar inkomen fors stijgt of dat hij of zij een erfenis ontvangt waardoor hij of zij vermogend wordt. Ook deze omstandigheden rechtvaardigen een herberekening. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Er zijn meerdere juridische mogelijkheden om de hoogte van de alimentatiebijdrage te wijzigen. Wijziging vanwege een of meer gewijzigde omstandigheden komt in de praktijk echter het meest voor. Omdat de hoogte van de alimentatie onder meer afhankelijk is van de draagkracht, kan een klein verschil in de draagkracht al grote verschillen in de verschuldigde alimentatiebijdrage betekenen. Het is dus aan te bevelen om eens in de zoveel tijd te inventariseren of de omstandigheden nog wel hetzelfde zijn als de omstandigheden ten tijde van de vaststelling van het alimentatiebedrag.  U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2452555 of per e-mail  info@hvdadvocaten.nl of via het contactformulier op de homepage.

Houben & van Dijck