Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Besluit overheidsorganisatie en bezwaar

20 maart 2017   mr. M.C.J. Houben

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een overheidsorganisatie, bijvoorbeeld een gemeente of de burgemeester van een gemeente, dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen, maar ook digitaal. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u DigiD nodig.Ook kunt u het bezwaarschrift persoonlijk afgeven. Dan geldt de datum van de echte ontvangst. U krijgt hiervoor een bewijs van ontvangst.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

De overheidsorganisatie moet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag zij langer de tijd nemen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Termijn behandeling bezwaarschrift

Bij de meeste bezwaarschriften geldt een beslistermijn van 6 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn. Is er een adviescommissie? Dan is de termijn 12 weken. De organisatie mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als zij meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te nemen. Verder uitstel is alleen mogelijk in de volgende situaties:

  • alle belanghebbenden stemmen ermee in;
  • u stemt ermee in en andere belanghebbenden ondervinden geen schade van het uitstel;
  • uitstel is nodig voor de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

Dwangsom

Beslist een organisatie niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dat is een bedrag dat de organisatie aan u moet betalen zolang zij niet beslist. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de organisatie in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken.

Hoorzitting over bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u daarna vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. De organisatie vraagt u – en eventuele andere betrokkenen – om een mondelinge toelichting. Dit noemen we ‘horen’.

U kunt zich voorbereiden op de hoorzitting. Onder andere door de stukken bij de zaak en het bezwaarschrift in te zien. Deze liggen minimaal 1 week ter inzage, meestal bij de betrokken organisatie. Alle betrokkenen kunnen tegen een vergoeding kopieën van de stukken krijgen.

Hulp tijdens de hoorzitting

U kunt uzelf tijdens de hoorzitting laten bijstaan. U kunt bijvoorbeeld een familielid, kennis of advocaat meenemen. U kunt uzelf ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan heeft die persoon een schriftelijke machtiging nodig die u heeft ondertekend.

Bezwaarschrift intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing intussen onherstelbare gevolgen, zoals het kappen van een boom. Om dit te voorkomen kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Bijvoorbeeld het uitstellen van het kappen, totdat er een beslissing op uw bezwaar genomen is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Bekendmaking van de beslissing

Als de organisatie een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, krijgt u daarvan bericht. De organisatie onderbouwt hierin de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. Bij de beslissing staat vermeld waar u dit moet doen.

Meer informatie

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Houben & van Dijck