Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Straat- en contactverbod

Een straatverbod is een locatieverbod, dan mag je een bepaalde periode niet in een specifiek gebied komen. Een contactverbod heeft betrekking op personen en omvat elk (in)direct contact, dus ook op afstand via e-mail, telefoon of post.

Diegene die een straat- en/of contactverbod eist, kan dit bij de civiele rechter doen door middel van een zogenoemde kort geding procedure. Er moet dan sprake zijn van voldoende spoedeisend belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer eiser aangeeft (gegronde) angst te hebben voor diegene aan wie dit verbod moet worden opgelegd. Van eiser kan dan niet gevergd worden dat een uitkomst in een bodemprocedure wordt afgewacht. Bij een bodemprocedure is namelijk geen sprake van spoed en duurt alles vele malen langer.

Daarnaast dient de rechter de belangen van partijen af te wegen en te bezien of een straat- en/of contactverbod wel gerechtvaardigd is. Uitgangspunt is dat een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven. Dit is onder meer vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). ‘Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van – onder meer – het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’

Daarnaast heeft een ieder in beginsel recht op bewegingsvrijheid. Dit is vastgelegd in artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Iedere burger heeft aldus het recht zich vrijelijk te verplaatsen. Dit kan alleen worden beperkt indien dat nodig is voor bescherming van bijvoorbeeld de rechten en vrijheden van anderen.

Een straat- en/of contactverbod maakt inbreuk op deze twee grondrechten. Voor het opleggen van een dergelijke ingrijpende maatregel moet dan ook sprake zijn van feiten en omstandigheden die in hoge mate zo’n inbreuk rechtvaardigen. Of dit het geval is, kan een gespecialiseerde advocaat voor u beoordelen. Indien de noodzaak tot het opleggen van een dergelijk verbod door de eisende partij onvoldoende aannemelijk wordt gemaakt, kan een dergelijke eis niet slagen omdat het dan niet gerechtvaardigd is.

Een straat- en/of contactverbod wordt meestal voor een bepaalde duur geëist onder verbeurte van een dwangsom bij iedere overtreding van deze verboden voor als iemand zich hier niet aan houdt.

Bent u gedagvaard of wilt u een dergelijke procedure opstarten, dan hebt u een advocaat nodig. Schroom niet om vrijblijvend contact met ons hierover op te nemen.

Houben & van Dijck