onrechtmatige daad

drone
Drone

Hoewel het vliegen met een drone geen overtreding van een wettelijk voorschrift hoeft op te leveren is daarmee niet gezegd dat dit niet onrechtmatig kan zijn ten opzichte van degene die daar hinder van ondervindt.

landje pik
Strookje grond en verjaring, pas op!

In de wet is bepaald dat de bezitter te kwader trouw eigenaar wordt wanneer hij gedurende een onafgebroken periode van 20 jaren het bezit heeft gehad. In een recente uitspraak van de Hoge Raad, (24 februari 2017, ECLI:NL:HR2017:309) heeft de Hoge Raad echter duidelijk aangegeven dat daarmee de kous niet af hoeft te zijn.