Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wanneer kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding bij een ontslag?

21 juni 2016   mr. J.J.L. Paijmans

U bent of wordt ontslagen en u bent langer dan twee jaar in dienst? In dit geval heeft u recht op een transitievergoeding. Dit geldt overigens uiteraard enkel indien er geen sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen zijdens de werknemer.

In sommige gevallen kan de ontslagen werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Deze vergoeding kan worden toegekend indien het ontslag is ingegeven door (ernstig) verwijtbaar handelen ofwel een nalaten zijdens de werkgever. Er moet vanuit worden gegaan dat dit zich enkel voordoet in uitzonderlijke gevallen.

Er is sprake van een uitzonderlijk geval indien de werkgever laakbaar gedrag heeft vertoond met als gevolg dat de relatie tussen werkgever en werknemer op (hoog)spanning is komen te staan. Indien de rechtbank vervolgens oordeelt dat er geen andere optie meer mogelijk is dan ontslag, is het mogelijk dat de werknemer daarvoor extra wordt gecompenseerd door toekenning van een billijke vergoeding. De werknemer kon immers niet (of nauwelijks) een verwijt gemaakt ten aanzien van het ontslag.

Laakbaar gedrag zijdens de werkgever kan in veel verschillende vormen tot uiting komen. Zo kan er sprake zijn van een onredelijk voorstel vanuit de werkgever waaraan een werknemer in alle redelijkheid niet hoeft te voldoen. Ook zou er op enigerlei wijze sprake kunnen zijn van discriminatie. Voorts zou het zo kunnen zijn dat de werkgever bepaalde verplichtingen niet nakomt waardoor een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Maar ook wil het in de praktijk nog wel eens voorkomen dat er valse gronden voor ontslag worden aangevoerd of dat er onvoldoende zorg wordt gedragen voor een arbeidsongeschikt geraakte werknemer.

Kortom, de billijke vergoeding is slechts voor uitzonderlijke gevallen bedoeld en zal niet zomaar worden toegekend. Er zijn echter wel degelijk een veelheid aan situaties denkbaar waarbij toekenning van een billijke vergoeding gerechtvaardigd wordt geacht. Mocht de rechtbank aan toekenning van een billijke vergoeding toekomen, staat het de rechtbank volledig vrij de hoogte van deze vergoeding te bepalen. Dit kan dan worden bepaald op basis van alle (uitzonderlijke) omstandigheden van het geval waarbij de ernst van het verwijtbare handelen leidend is. Ook kan rekening worden gehouden met de grootte van de werkgever ofwel de financiële situatie van de werkgever. De billijke vergoeding beoogt immers een bestraffend karakter te hebben ter voorkoming van dergelijk handelen of nalaten van de werkgever in de toekomst.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op 

Houben & van Dijck