Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wettelijke Schuldsanering

25 maart 2014

Wettelijke schuldsanering aanvragen

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn.

Voordat een rechter een verzoek tot schuldsanering inwilligt, onderzoekt hij of een minnelijk akkoord echt onmogelijk is. Een minnelijk akkoord houdt in dat u zelf afspraken maakt over de afbetaling van uw schulden. De rechtbank bekijkt ook hoe de schulden zijn ontstaan en of u volgens de wet te goeder trouw bent. U bent te goeder trouw als duidelijk is dat u geen misbruik maakt van de Wsnp. Aan de hand daarvan willigt de rechtbank het verzoek in of wijst het af.

Goedkeuring schuldsanering door rechtbank

Keurt de rechtbank het verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan verloopt de schuldsaneringsregeling als volgt:

  • De rechtbank benoemt een bewindvoerder die controleert of alles volgens afspraak verloopt. U bent verplicht om de bewindvoerder alle nodige informatie te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhuizing, scheiding of andere zaken die invloed  hebben op uw financiële situatie.
  • De rechtbank stelt het aflossingsbedrag vast en de duur van het traject. Meestal is dit 3 jaar. Er wordt berekend welk deel van uw inkomsten u mag houden. Van dit bedrag kunt u uw maandelijkse rekeningen en de huishoudkosten betalen. Alles boven dit bedrag wordt gebruikt om uw schulden af te lossen.

Schuldeisers moeten meewerken aan de schuldsaneringsregeling. Ze mogen niet zelf doorgaan met het innen van de schulden.

Afwijzing verzoek schuldsanering

Wijst de rechtbank het verzoek af? Dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor is een advocaat nodig. Als u geen advocaat kunt betalen, heeft u recht op een bijdrage in de kosten voor rechtshulp. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand.

Als u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering is het bovendien mogelijk (dit verschilt per gemeente) om bijzondere bijstand te vragen voor de eventueel door u verschuldigde eigen bijdrage in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Redenen voor afwijzing wettelijke schuldsanering

De rechtbank kan een verzoek afwijzen als de schulden zijn ontstaan door:

  • onverantwoord koopgedrag;
  • fraude;
  • een misdrijf.

De rechter wijst een verzoek ook af als u in de afgelopen 10 jaar al eens een wettelijke schuldsaneringsregeling heeft gehad.

Einde schuldsaneringsregeling

De wettelijke schuldsanering duurt meestal ongeveer 3 jaar. Het bedrag dat u heeft gespaard tijdens de looptijd, wordt verdeeld onder de schuldeisers. Lukt het u niet om binnen de schuldsaneringsregeling alle schulden af te lossen? Dan kan de rechtbank een ‘schone lei’ geven. U hoeft de rest van de schulden dan niet terug te betalen. De rechtbank beoordeelt hiervoor eerst of u aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling heeft voldaan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. M.C.J. Houben of mr. F.J.M. Drykoningen

Houben & van Dijck