Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De ondertoezichtstelling (OTS)

Wanneer een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt geschaad, kan de kinderrechter een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling (zoals Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming). Hiervan kan sprake zijn bij ernstige opvoedingsproblematiek binnen het gezin of wanneer de minderjarige thuis niet veilig is.

Echter, als er zorgen zijn binnen uw gezin over het veilig opgroeien van de minderjarige wordt eerst bezien of deze zorgen op een minder verstrekkende wijze opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld via uw eigen sociale netwerk of via hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld via het jeugdteam of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. U moet immers eerst zelf de gelegenheid krijgen om de problematiek op te lossen en de gezinssituatie te verbeteren voordat een dergelijke kinderbeschermingsmaatregel kan worden opgelegd. Wanneer na enige tijd blijkt dat deze hulp de situatie binnen uw gezin niet heeft doen verbeteren en/of u niet de hulp accepteert die volgens een instelling voor jeugdhulp wel nodig is, kan de overheid ingrijpen. In de meeste gevallen zal de Raad voor de Kinderbescherming dan een onderzoek starten. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming vervolgens concludeert dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is, kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen.

De kinderrechter beslist uiteindelijk of de minderjarige onder toezicht wordt gesteld en is hierbij gebonden aan de vereisten c.q. gronden zoals opgenomen in de wet. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen wanneer hem is gebleken dat de minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, alsmede dat de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is niet wordt geaccepteerd én dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders niet binnen een aanvaardbare termijn in staat zijn de verantwoordelijkheid te dragen voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige.

Wanneer de kinderrechter – in het belang van de minderjarige en op grond van het bovenstaande – beslist dat een minderjarige onder toezicht moet worden gesteld,  wordt deze maatregel voor de duur van ten hoogste een jaar opgelegd. Het is de bedoeling dat er binnen de opgelegde termijn verbetering komt binnen de gezinssituatie. De ouders doen dit niet alleen, maar zij krijgen hierbij (verplichte) hulp. Zodra de ondertoezichtstelling over de minderjarige wordt uitgesproken, wordt namelijk een gezinsvoogd aangewezen die de ouders gaat helpen bij het oplossen van de problemen binnen het gezin. De gezinsvoogd geeft onder andere adviezen over de opvoeding en maakt hierover concrete afspraken met de ouders. Tevens wordt er tezamen een hulpverleningsplan opgesteld. De minderjarige blijft tijdens de ondertoezichtstelling gewoon thuis wonen. Echter, de gecertificeerde instelling houdt toezicht op de minderjarige en zorgt ervoor dat aan zowel de minderjarige als diens ouders hulp en steun wordt geboden om de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige binnen de duur van de ondertoezichtstelling worden weggenomen.

In een dergelijke situatie is dus het streven van een ieder dat de gezinssituatie binnen de duur van de ondertoezichtstelling verbetert en dat de bedreigingen in de ontwikkelingen van de minderjarige worden weggenomen. Na ommekomst van de periode van de ondertoezichtstelling zal worden bezien of van het voorgaande sprake is of dat een verlenging van de kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Wanneer blijkt dat het met de minderjarige en de ouders goed gaat en de problematiek is opgelost, kan de ondertoezichtstelling worden opgeheven. In dat geval wordt namelijk niet langer voldaan aan de gronden op basis waarvan een ondertoezichtstelling kan worden opgelegd. Wanneer blijkt dat de minderjarige nog steeds zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter de duur van de ondertoezichtstelling steeds verlengen met ten hoogste één jaar.

Over wat een ondertoezichtstelling concreet voor u betekent en waarmee u als ouder tijdens een dergelijke beschermingsmaatregel kan worden geconfronteerd, zal mijn collega mr. Katinka Bovens binnenkort een blog plaatsen. Denk hierbij aan aanwijzingen van de gezinsvoogd en de gevolgen voor wat betreft het ouderlijk gezag. Mocht u op dit moment vragen hebben over het bovenstaande en/of behoefte hebben aan juridische bijstand, omdat u met een verzoek tot ondertoezichtstelling bent geconfronteerd, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Onze personen- en familierechtadvocaten staan u graag bij en kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Related Posts

Houben & van Dijck