Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Uithuisplaatsing van een minderjarige

Wanneer een gecertificeerde instelling (instelling die toezicht houdt, zoals Bureau Jeugdzorg), de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie het idee heeft dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van een kind noodzakelijk is dat het kind uit huis wordt geplaatst, kunnen zij de rechtbank verzoeken om hiertoe over te gaan. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende beslissing die een derde over uw gezinsleven kan nemen. Zorgvuldigheid bij dergelijke beslissingen is dan ook geboden. Hieronder zal ik toelichten wat er bij een verzoek om uithuisplaatsing aan de orde komt, welke rol u als ouder van de minderjarige speelt en de toegevoegde waarde van een advocaat in dergelijke procedures.

Ingrijpende/verstrekkende maatregel waarover alleen de rechter mag beslissen 

Zoals gezegd, is een uithuisplaatsing een zeer ingrijpende beslissing. De minderjarige wordt immers uit zijn vertrouwde leefomgeving en bij zijn of haar ouders weggehaald. Ook voor de ouders van de minderjarige is dit een heftige maatregel. Hun kind wordt namelijk al dan niet tijdelijk weggenomen uit het gezinsleven. Zowel bij het kind als bij zijn/haar ouders leidt dit tot een emotionele en onzekere periode. Gelet hierop mag dan ook alleen een kinderrechter de beslissing nemen over de uithuisplaatsing van een minderjarige. Het is aan de rechter om al dan niet een machtiging tot uithuisplaatsing te verlenen.

Een machtiging tot uithuisplaatsing mag in beginsel alleen worden afgegeven als die maatregel in het kader van het kind noodzakelijk is en wanneer er geen minder verstrekkende maatregelen getroffen kunnen worden. Een uithuisplaatsing is een ultimum remedium. Alleen als de belangen van het kind niet langer kunnen worden gewaarborgd, mag een uithuisplaatsing worden ingezet (althans, dat is het uitgangspunt). Voordat de rechter tot een uithuisplaatsing overgaat, moet er dus goed worden gekeken naar de problematiek binnen het gezin en wat er al gedaan is om deze problematiek op te lossen en/of wat er eventueel – voorafgaand aan een uithuisplaatsing – nog kan worden ingezet. Denk hierbij aan specifieke hulpverlening aan de minderjarige zelf of het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Ik merk daarbij op dat veelal aan een uithuisplaatsing een ondertoezichtstelling voorafgaat. Hierover kunt u meer lezen in mijn vorige blog: https://www.hvdadvocaten.nl/de-ondertoezichtstelling-ots/). 

Ouders worden altijd gehoord

De ouders van de minderjarige worden altijd in de gelegenheid gesteld om hun mening hierover naar voren te brengen. Zij worden door de rechter gehoord en de rechter zal de standpunten van de ouders meenemen in zijn of haar beslissing. In beginsel gebeurt dit voorafgaand aan de beslissing op het verzoek om het kind uit huis te plaatsen, maar in sommige gevallen kan de rechter de mening van de ouders niet afwachten. Denk hierbij aan een situatie waarin wordt vermoed dat het kind acuut gevaar loopt. In dat geval kan een rechter een spoedmachtiging afgeven zodat het kind direct uit huis geplaatst wordt. U mag als ouders uw mening dan op een later moment (binnen korte tijd) alsnog kenbaar maken aan de rechter. Een spoedmachtiging is maar voor een bepaalde duur geldig en nadat de rechter de ouders van de minderjarige heeft gehoord, zal de rechter opnieuw een beslissing nemen over het al dan niet verlengen van de eerdere (spoed)uithuisplaatsing.

Een advocaat is niet verplicht, maar wel verstandig!

Is uw kind uit huis geplaatst door middel van een spoedmachtiging of dreigt er een uithuisplaatsing voor uw kind? Maak dan altijd uw mening kenbaar ten overstaan van de rechter. U hoeft hiervoor niet per se een advocaat in te schakelen, maar dat is wel verstandig. Bij een uithuisplaatsing komt namelijk (wederom gelet op de verstrekkende gevolgen) veel kijken en er zijn veel instanties bij betrokken. Natuurlijk weet een advocaat ook precies wat de gronden voor een uithuisplaatsing zijn en waarmee de rechter in zijn/haar beslissing rekening houdt. Een advocaat kan dan ook in ieder specifiek geval het juiste naar voren brengen. Mocht de rechter beslissen het kind uit huis te plaatsen, kan een advocaat natuurlijk ook voor u hoger beroep instellen.

De familierechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten staan u graag bij in dergelijke procedures. Heeft u hierover vragen of heeft u behoefte aan juridische bijstand? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden.

Related Posts

Houben & van Dijck