Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Niet rechtsgeldig opgezegde arbeidsovereenkomst: de werkgever is een billijke vergoeding verschuldigd waarbij alle omstandigheden van het geval een rol spelen.

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een voor de arbeidsrechtpraktijk belangwekkend arrest gewezen.

Het gaat in deze zaak om de billijke vergoeding die de rechter op grond van art. 7:681 lid 1 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kan toekennen aan de werknemer, in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met de daarvoor geldende regels. Deze billijke vergoeding kan worden toegekend naast de transitievergoeding.

De vraag die de Hoge Raad in dit arrest beantwoordt is welke gezichtspunten de rechter mag of moet betrekken bij de begroting van de billijke vergoeding, dus volgens welke systematiek de billijke vergoeding ex art. 7:681 lid 1 Wwz moet worden begroot. Hierover werd, zo blijkt uit literatuur en feitenrechtspraak, tot dusverre heel verschillend gedacht. Daardoor was op de begroting van de billijke vergoeding door de rechter tot deze uitspraak geen peil te trekken.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat voor de billijke vergoeding onder meer gekeken moet worden naar de duur van het dienstverband. Bij de begroting van de billijke vergoeding komt het immers aan op alle omstandigheden van het geval en spelen de gevolgen van het ontslag een rol.

Uit de tekst van en de parlementaire toelichting op de Wwz blijkt niet dat de wetgever aan de billijke vergoeding een specifiek punitief karakter heeft willen toekennen. Daarom behoort bij het vaststellen van de billijke vergoeding daarmee geen rekening te worden gehouden.

De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het gerechtshof. Na verwijzing zal de omvang van de billijke vergoeding opnieuw moeten worden beoordeeld.

De hele uitspraak kunt u onder de volgende link terug lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187&showbutton=true

Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u uiteraard contact met één van onze advocaten opnemen. Wij staan u graag te woord!

Related Posts

Houben & van Dijck