Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Kantonrechter acht pseudo-werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval zzp’er

Bij inschakeling van een zzp’er kunt u ook als niet-werkgever aansprakelijk gehouden worden voor schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Waar ging de zaak over?

Een bedrijf dat werkt in de zonnepanelenbranche schakelt in dat kader een zzp’er in voor elektrawerkzaamheden aan een dak. De zzp’er komt bij het afdalen via een vouwladder van het platte garage dak naar de begane grond ten val, waarbij hij ernstig letsel oploopt. De zzp’er stelt zijn opdrachtgever aansprakelijk en doet een beroep op het volgende artikel uit de wet:

artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

De kantonrechter stelt voorop dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, (mede) aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Naar de bedoeling van de wetgever strekt de bepaling ertoe bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de “werkgever” in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Dit brengt mee dat artikel 7:658 lid 4 BW zich voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht.

Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaald moeten worden, waarbij onder meer van belang zijn de feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de “werkgever”, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

Voor toepassing van artikel 7:658 lid 4 BW is tevens vereist dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden ‘in de uitoefening van het beroep of bedrijf’ van degene in wiens opdracht de arbeid is verricht.

Aangenomen moet worden dat de reikwijdte van de bepaling niet beperkt is tot werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Mede gelet op het beschermingskarakter van artikel 7:658 lid 4 BW kunnen daaronder ook andere werkzaamheden vallen, waarbij bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren. Dit zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden.

De kantonrechter is van oordeel dat de omstandigheid dat het zonnepanelenbedrijf het installeren van de zonnepanelen, waarvan de elektrawerkzaamheden door de zzp’er onderdeel uitmaakten, heeft uitbesteed, niet maakt dat deze werkzaamheden geen onderdeel zouden kunnen uitmaken van de bedrijfsuitoefening het zonnepanelenbedrijf . In het handelsregister zijn de activiteiten van het zonnepanelenbedrijf immers omschreven als: “installatiebedrijf op het gebied van zonnepanelen en aanverwante installaties”. Het zonnepanelenbedrijf heeft er kennelijk bewust voor gekozen om de werkzaamheden in onderaanneming door diverse onderaannemers uit te laten voeren. In dat licht is het verweer van het zonnepanelenbedrijf dat zij geen werknemers in dienst heeft die het werk doen wat de zzp’er doet, niet relevant.

De kantonrechter heeft beslist dat het zonnepanelenbedrijf aansprakelijk is voor de schade van de zzp’er als gevolg van het ongeval.

Conclusie

Let als ondernemer op bij het inhuren van zelfstandige (onder)aannemers. Hiervoor geldt onder omstandigheden dezelfde zorgverplichting als voor gewone werknemers.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze civiele advocaten. Wilt u de hele uitspraak nalezen? Klik dan op deze link.

Related Posts

Houben & van Dijck