Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Volmacht en overlijden

Indien een volmacht wordt verstrekt, is de gevolmachtigde bevoegd om namens de volmachtgever (bepaalde) rechtshandelingen te verrichten. Wanneer hierover verder niets is geregeld eindigt een volmacht door de dood van de volmachtgever. Voor zover een volmacht strekt tot het verrichten van een rechtshandeling in het belang van de gevolmachtigde of een derde, kan worden bepaald dat zij onherroepelijk is, of niet eindigt door de dood van de volmachtgever. Eerstgenoemde bepaling sluit, tenzij anders blijkt, de tweede in. Een rechtshandeling is bijvoorbeeld in het belang van de gevolmachtigde of een derde wanneer de verkoper van een woning aan de koper een onherroepelijke volmacht verleent om namens hem mee te werken aan de transportakte.

Wordt ondanks de dood van de volmachtgever krachtens de volmacht een geldige rechtshandeling verricht, dan worden de erfgenamen van de volmachtgever en de wederpartij gebonden alsof de handeling bij het leven van de volmachtgever was verricht.

De rechtbank kan op verzoek van de volmachtgever, of van een erfgenaam of de curator van de volmachtgever, de volmacht wijzigen of buiten werking stellen. Daartoe moeten dan wel gewichtige reden zijn, bijvoorbeeld bij een kennelijk onredelijk gebruik van de volmacht.

Meer informatie over volmacht en overlijden. Bel of mail ons.

Houben & van Dijck