Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Aanvaarden/verwerpen nalatenschap bij minderjarige erfgenamen

Het komt wel eens voor dat minderjarigen enig erfgenaam zijn van degene die is overleden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat partners enkel samenwonend zijn, er geen sprake is van een samenlevingscontract en/of testament, zij samen minderjarige kinderen hebben en een van de partners (ouders) komt te overlijden. In dat geval zijn alleen de kinderen wettelijke erfgenaam van de overledene. Het is in dergelijke gevallen goed om te weten of en zo ja hoe een minderjarige een nalatenschap kan aanvaarden of verwerpen. In deze blog vindt u daarover meer informatie.

Allereerst is het van belang om te weten dat een minderjarige nooit aansprakelijk is voor de schulden in een erfenis. Een minderjarige kan een nalatenschap dan ook nooit zuiver aanvaarden en heeft in die zin niet dezelfde opties als een meerderjarige erfgenaam. Namens een minderjarige kan de nalatenschap enkel beneficiair worden aanvaard of kan de nalatenschap worden verworpen. Wordt er niet binnen drie maanden na het overlijden een keuze gemaakt, dan heeft de minderjarige de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard (dat wil zeggen onder het voorrecht van een boedelbeschrijving). Een minderjarige kan een erfenis niet zelf beneficiair aanvaarden of verwerpen, omdat een minderjarige vaak nog niet in staat is om de gevolgen daarvan te overzien. Hierin ligt een taak weggelegd voor de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. 

Weet men bijvoorbeeld al direct dat er sprake is van een negatieve nalatenschap kan de wettelijk vertegenwoordiger er ook voor kiezen om de nalatenschap direct te verwerpen. Echter, omdat een minderjarige dat dus niet zelf kan doen, kan een wettelijk vertegenwoordiger alleen tot verwerping namens een minderjarige overgaan met een machtiging van de kantonrechter. Hiervoor dient de wettelijk vertegenwoordiger een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Alvorens de kantonrechter een dergelijke machtiging verleent, toetst de kantonrechter of het verwerpen van de erfenis in het belang is van de minderjarige. Uit het verzoekschrift zal duidelijk moeten blijken wat de reden is van de verwerping van de nalatenschap en bij een negatieve nalatenschap zal voorts inzichtelijk gemaakt moeten worden dat de nalatenschap ook daadwerkelijk negatief is. De kantonrechter beschermt als het ware de belangen van de minderjarige erfgenaam.

Wordt de machtiging door de rechtbank verleend, kan de wettelijk vertegenwoordiger de machtiging tezamen met het verwerpingsverzoek meesturen naar het boedelregister, zodat er daadwerkelijk tot verwerping kan worden overgegaan.

Weet men niet zeker of de nalatenschap positief is en/of weet men al zeker dat hij/zij de nalatenschap namens de minderjarige beneficiair wil aanvaarden, kan de wettelijk vertegenwoordiger er ook voor kiezen om de ‘drie maanden termijn’ te laten verlopen. Zoals hierboven is vermeld, heeft een minderjarige de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard op het moment dat deze termijn is verlopen. Op deze manier bereikt men hetzelfde effect en hoeft er geen griffierecht te worden betaald. Een nadeel van het afwachten van deze ‘drie maanden termijn’ is dat de notaris pas een verklaring van erfrecht kan afgeven op het moment dat de termijn is verlopen. Wil je niet afwachten, dan zal men dus eerder actie moeten ondernemen.

Als u hierover vragen heeft en/of juridische bijstand wenst bij het opstellen van een verzoekschrift om een dergelijke machtiging van de kantonrechter te verkrijgen, kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag!

Related Posts

Houben & van Dijck