Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wanneer men niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, kan men in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet. Degene die aanspraak wil maken op een bijstandsuitkering dient wel in Nederland woonachtig te zijn, meerderjarig te zijn en kan geen beroep doen op een andere uitkering.

Indien men bijstand ontvangt, heeft die persoon ook een heleboel plichten. Zo heeft men onder andere een arbeidsplicht, re-integratieplicht, medewerkingsplicht, legitimatieplicht, geldt er een taaleis, dient men een tegenprestatie te verrichten als dat door de gemeente wordt gevraagd én heeft men een inlichtingenplicht. Deze laatste plicht zal in dit artikel centraal staan.

Of men al dan niet in aanmerking komt voor bijstand, wordt onder meer getoetst op basis van inkomen en vermogen. U dient de gemeente dan ook alle informatie te geven over uw financiële situatie. Anders is het voor de gemeente onmogelijk om vast te kunnen stellen waar u recht op heeft. Uw financiële situatie is aldus van essentieel belang.

De inlichtingenplicht houdt in dat de bijstandsgerechtigde op verzoek of uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed zijn, althans van invloed kunnen zijn, op het recht op bijstand. Bovendien is de bijstandsgerechtigde verplicht om medewerking te verlenen aan de gemeente wanneer de gemeente bepaalde gegevens opvraagt dan wel nadere toelichting wenst omtrent bepaalde feiten en omstandigheden. Kort en goed houdt de inlichtingenplicht dus in dat de bijstandsgerechtigde alle vereiste gegevens aan de gemeente verstrekt en dat de gemeente (direct) op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in uw (financiële) situatie.

De inlichtingenplicht brengt ook met zich mee dat de gemeente bevoegd is om gegevens van u te vragen die betrekking hebben op uw financiële situatie over de periode voorafgaand aan de datum waarop bijstand wordt aangevraagd. De gemeente kan bijvoorbeeld informatie opvragen over hoe u de maanden voorafgaand aan de aanvraag om bijstand in uw levensonderhoud heeft voorzien en hoe u uw vaste lasten heeft betaald.  De gemeente wenst volledige inzage te verkrijgen in uw financiële situatie. Hierbij is wel van belang dat u uw uitgaven en inkomsten aan de gemeente dient te verklaren met concrete en verifieerbare stukken. Óók over de periode voorafgaand aan de aanvraag voor een bijstandsuitkering. Stel dat u bijvoorbeeld geld heeft geleend van familie, vrienden of bekenden om in uw levensonderhoud te voorzien, is het van groot belang dat u de gemeente ook inzichtelijk kunt maken dat het om een lening gaat en dat het geld dat u van hen heeft ontvangen ook daadwerkelijk van hen afkomstig is. Verklaringen van familieleden volstaan in dat kader niet.

Ontvangt u een bijstandsuitkering of wenst u op korte termijn een aanvraag in te dienen voor een bijstandsuitkering? Dan is het goed en van belang op de hoogte te zijn van de inlichtingenplicht die op u rust en dat u hieraan voldoet. Voldoet u hier namelijk niet aan, dan loopt u het risico dat u tijdelijk geen bijstand ontvangt en/of dat er een boete wordt opgelegd. Uiteraard is de gemeente wel gebonden aan regels hieromtrent.

Heeft u vragen over uw bijstandsuitkering, heeft u daarover een geschil met de gemeente of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor of loop eens binnen tijdens ons wekelijkse gratis inloopspreekuur (iedere dinsdag van 17:00-18:00 uur en iedere vrijdag van 10:00-11:00 uur). Wij staan u graag te woord!

 

Related Posts

Houben & van Dijck