Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

En/of rekening en bijstand krachtens Participatiewet

Als bijstandsgerechtigde kunt u financiële hulp krijgen van uw gemeente. En misschien ook hulp bij het vinden van een baan. Om bijstand te krijgen, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen.

U moet uw gemeente alle informatie geven over uw (financiële) situatie. Zo kan de gemeente vaststellen waar u recht op heeft. Wijzigt er iets in uw situatie? Dan moet u dit doorgeven. Doet u dit niet en krijgt u hierdoor onterecht teveel geld? Dan moet u een boete betalen en mogelijk krijgt u tijdelijk geen of minder bijstand.

De inlichtingenplicht geldt in beginsel ook ten aanzien van eventuele en/of rekeningen, zelfs wanneer u daar geen gebruik (meer) van maakt.

Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep geldt dat wanneer een bankrekening (mede) op naam van een betrokkene staat, de vooronderstelling gerechtvaardigd is dat het op die rekening staande tegoed een bestanddeel vormt van het vermogen waarover de betrokkene beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Met andere woorden: het tegoed dat op de en/of rekening staat, wordt over het algemeen gezien als tegoed van de betrokkene. In een dergelijk geval is het aan de betrokkene om aannemelijk te maken dat het tegendeel het geval is.

De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs in een door Houben & Van Dijck aanhangig gemaakte procedure dat van de betrokkene niet verwacht mocht worden dat hij het bestaan van een en/of rekening meldde, omdat hij zich bij aanvraag van een bijstandsuitkering niet bewust was geweest dat de rekening nog in gebruik was. De rechtbank was om die reden van mening dat betrokkene de op hem rustende inlichtingenplicht niet had geschonden.

Hoewel gemeenten er een handje van hebben om een en/of rekening automatisch tot het vermogen van een betrokkene te rekenen, kan het dus lonen om een dergelijke beslissing aan te vechten. Houben & Van Dijck Advocaten staat u hierin graag bij. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met één van onze advocaten.

Related Posts

Houben & van Dijck