Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Herziening van de behoeftetabellen van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen en anderzijds van de draagkracht van de onderhoudsplichtige personen. De behoefte wordt in de regel vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Nibud-normen. Het Nibud heeft al enige tijd geleden aangekondigd dat de behoeftetabellen voor kinderalimentatie zullen worden herzien. Een korte update…

Blijkens CBS-onderzoek besteden ouders een bepaald percentage van het gezinsinkomen aan hun kinderen. Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld, dat is gebaseerd op CBS-cijfers, waarmee de behoefte van de kinderen kan worden vastgesteld. Op basis van dit systeem kan de totale behoefte van kinderen in een bepaald jaar becijferd worden. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. De behoefte van de kinderen is vervolgens mede bepalend voor de hoogte van het kinderalimentatiebedrag.

Het Nibud gaat de behoeftetabellen herzien. Deze herziening is een ‘hot topic’ binnen de Expertgroep Alimentatienormen. Allereerst worden de bedragen geactualiseerd naar aanleiding van recente CBS-cijfers. Bovendien zullen waarschijnlijk andere kosten tot de behoefte van kinderen worden gerekend dan voorheen. Waar voorheen bijvoorbeeld de woonkosten een onderdeel van de behoefte waren, zal dit mogelijk verdwijnen en gaan de kosten voor kinderopvang een prominentere rol spelen, mits ze daadwerkelijk worden gemaakt uiteraard. Ook de kinderbijslag wordt in de nieuwe behoeftetabellen mogelijk buiten beschouwing gelaten, hetgeen ook tot gevolg zal hebben dat de leeftijdstabellen komen te vervallen. De kinderbijslag gaat dan hoogstwaarschijnlijk, net zoals het kindgebonden budget, een rol spelen aan de draagkrachtzijde in plaats van de behoeftezijde.

Er staan weer een heleboel potentiële wijzigingen op stapel. Alle wijzigingen hebben gevolgen voor de berekeningsmethodiek van kinderalimentatie en worden dus nauwlettend door mij in de gaten gehouden.

Related Posts

Houben & van Dijck