Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Verkeersmaatregel en schade

Als uitgangspunt geldt dat het treffen van een verkeersmaatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden beschouwd, waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de daardoor getroffenen mogen worden gelaten.

Voor de vaststelling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico mag aansluiting worden gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) neergelegde ondergrens van 2% van het inkomen.

Dat geldt ook indien een verkeersmaatregel een permanent karakter heeft.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bovenstaande onlangs nog eens bevestigd in een uitspraak, waarin sprake was van afsluiting van de dorpskern voor doorgaand vrachtverkeer.

De afdeling vond daarbij van belang dat de afsluiting van de dorpskern voor doorgaand vrachtverkeer een met een oorzaak van planschade te vergelijken infrastructurele maatregel is. De 2%-drempel die is neergelegd in de Wro betreft een minimum forfait dat altijd geldt, ook als de schadeveroorzakende ontwikkeling niet als normaal kan worden beschouwd.

Heeft u vragen over deze bijdragen? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

 

Related Posts

Houben & van Dijck