Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Dubbele heroverweging bij bezwaar tegen WIA-uitkering

Bij de aanvraag van een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia-uitkering) dient te worden beoordeeld of iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hierbij wordt zowel gekeken naar een verzekeringsgeneeskundig als naar een arbeidskundig onderzoek. Dit houdt in dat er aan de ene kant wordt gekeken naar de medische aspecten van de aanvraag, maar dat er aan de andere kant ook zal worden gekeken naar de arbeidskundige aspecten.

Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan bij het UWV. Maar dient het UWV bij dit bezwaar zowel opnieuw naar de medische kant als naar de arbeidskundige kant te kijken als het bezwaar enkel is gericht tegen de medische kant? Deze vraag moest Centrale Raad van Beroep recent beantwoorden.

Casus

In deze zaak ging het om een heftruckchauffeur die tijdens zijn WW-uitkering ziek werd en zich dus heeft ziek gemeld en een WIA-uitkering heeft aangevraagd. In dit geval werd aan de man geen IVA-uitkering toegekend op grond van de WIA maar een WGA-uitkering, omdat de man volgens het UWV niet duurzaam arbeidsongeschikt was. De man heeft hiertegen bezwaar ingesteld en heeft hierbij gesteld dat hij wel duurzaam arbeidsongeschikt is.

Een verzekeringsarts heeft vervolgens het standpunt ingenomen dat de kans op verbetering niet hoger dan als gering kan worden ingeschat. Vervolgens is het dossier overgedragen aan een arbeidsdeskundige. Deze deskundige is tot de conclusie gekomen dat het opleidingsniveau van de man hoger moet worden vastgesteld dan in eerste instantie was gebeurd. Hierdoor wordt de WGA-uitkering van de man lager vastgesteld dan bij het oorspronkelijke besluit was gedaan. 

Beroep

De man heeft vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank. Hierbij heeft de man als voornaamste reden aangevoerd dat het UWV zich bij de heroverweging had moeten beperken tot de medische kant aangezien het bezwaar zich enkel daar op richt. De man wordt door de rechter echter in het ongelijk gesteld. De rechter is van mening dat een betwisting van de medische belastbaarheid zodanig ruim moet worden uitgelegd dat ook de medische geschiktheid van de geduide functies in geschil moet worden geacht.

Hoger beroep

Tenslotte heeft de man hoger beroep ingesteld bij de centrale raad van beroep. Hier heeft de man zijn standpunt herhaald dat het UWV het bezwaar te buiten is gegaan door ook een arbeidskundige heroverweging te doen. Ook in hoger beroep wordt de man in het ongelijk gesteld. De Raad overweegt hiertoe dat de heroverweging in bezwaar is beperkt is in die zin dat onderdelen van het bestreden besluit die geheel los van het aangevoerde bezwaar staan, in beginsel buiten beschouwing blijven. In het geval van een WIA-uitkering gaat het om één rechtsgevolg, namelijk het wel of niet toekennen van een uitkering. Dit besluit kan dus ook niet worden opgedeeld in losse besluitonderdelen.

Conclusie

De hierboven besproken uitspraak brengt met zich mee dat het UWV ook de arbeidsrechtelijke beoordeling mocht heroverwegen. Bent u zich hier dus van bewust wanneer u bezwaar instelt. Heeft u hulp nodig bij een bezwaar of beroep? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Related Posts

Houben & van Dijck