Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

De sepotbeslissing

U bent verdachte van een strafbaar feit. Betekent dit altijd dat u zich voor een rechter dient te verantwoorden? Nee. Het openbaar ministerie kan na bestudering van het dossier besluiten om van vervolging af te zien. Anders gezegd, het openbaar ministerie kan uw zaak seponeren.

Het openbaar ministerie kan dit eigenhandig beslissen, maar ook op verzoek van uw advocaat. Indien u meent dat uw zaak geseponeerd dient te worden, zorg dan dat u zich tijdig tot een van onze strafrechtadvocaten wendt. Uw advocaat kan het dossier bestuderen en -indien aan de orde- namens u een verzoek doen bij het openbaar ministerie om uw strafzaak te seponeren. Ook indien u reeds gedagvaard bent, is dit nog een mogelijkheid (met een verzoek tot intrekking van de dagvaarding).

Technisch of beleidssepot?

Wat zijn de mogelijkheden voor een sepot? In de ‘Aanwijzing gebruik sepotgronden’ staan de sepotgronden opgesomd en worden regels gegeven voor het gebruik van de sepotgronden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een technisch sepot en een beleidssepot.

Van een technisch sepot is sprake, indien er op grond van het onderzoek geconcludeerd moet worden dat er onvoldoende uitzicht is op een veroordeling. Het gaat hierbij (onder andere) om de situatie dat iemand ter onrechte als verdachte is aangemerkt, dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat iemand betrokken is bij het vermeende strafbare feit of dat er een schulduitsluitingsgrond van toepassing is (bijvoorbeeld noodweer of psychische overmacht) waardoor het feit of de verdachte niet strafbaar is.

Van een beleidssepot is sprake, indien een succesvolle vervolging weliswaar technisch haalbaar zou zijn, maar op gronden aan het algemeen belang ontleend vervolging onwenselijk is. De beleidssepots zijn onder te verdelen in:

– gronden samenhangende met andere maatregelen (bijvoorbeeld een civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregel prevaleert);

– gronden samenhangende met de openbare orde (bijvoorbeeld een nadere wetswijziging);                – gronden samenhangende met het gepleegde feit (bijvoorbeeld gering feit);

– gronden samenhangende met de persoon van de verdachte (bijvoorbeeld door feit getroffen gevolgen, reclasseringsbelang, gewijzigde omstandigheden);

– gronden samenhangende met de verhouding tussen verhouding en benadeelde (bijvoorbeeld verhouding tot de benadeelde geregeld, medeschuld benadeelde);

– gronden samenhangende met de beëindiging van de executie van de strafbeschikking (bijvoorbeeld verdere executie wordt om opportuniteitsredenen gestaakt).

Verzoek schadevergoeding / vergoeding advocaatkosten

Ook na een sepotbeslissing bestaat de mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding wegens onterecht voorarrest (ex artikel 89 Sv) en een vergoeding van advocaatkosten (ex artikel 591a Sv), aldus de Hoge Raad in het arrest van 19 februari 2013, ECLI:NL:HR: 2013:BX5566. Bij een sepotbeslissing is de strafzaak immers geëindigd als bedoeld in artikel 89 en 591a Sv: er is geen straf of maatregel opgelegd en evenmin is toepassing gegeven aan artikel 9a Sr (het rechterlijk pardon). 

Beslissend is daarbij of in het concrete geval voor toekenning van zo’n vergoeding gronden van billijkheid aanwezig zijn. Dat oordeel is aan de rechter overgelaten, die daarbij rekening dient te houden met alle omstandigheden van het geval. Het soort sepot en de sepotcode speelt hierbij een rol. Bij een technisch sepot zal er geen discussie bestaan over de vraag of het billijk is dat aan de betrokkene een vergoeding (schadevergoeding c.q. vergoeding van advocaatkosten) wordt toegekend, bij een beleidssepot kan dat anders liggen.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2013 volgt dat bij het billijkheidsoordeel ook kan worden betrokken de vraag in hoeverre de betrokkene de aandacht van de justitiële autoriteiten -en het maken van de kosten voor een raadsman- aan zichzelf te wijten heeft. Het arrest ziet op een verzoek tot vergoeding van advocaatkosten ex artikel 591a Sv, maar het geldt evenzeer voor een verzoek tot schadevergoeding ex artikel 89 Sv. Er zal dus gemotiveerd moeten worden dat en waarom het niet aan de betrokkene te wijten is dat hij is aangehouden en in verzekering is gesteld, althans dat het niet aan hem te wijten is dat hij een advocaat heeft ingeschakeld. Hierbij kan ook de proceshouding van belang zijn.

Onze strafrechtadvocaten kunnen u adviseren over de mogelijkheden om een verzoek tot schadevergoeding / vergoeding van advocaatkosten in te dienen bij de rechtbank na een sepotbeslissing. Aan de hand van het dossier kan de advocaat beoordelen of de sepotcode juist is (mogelijk had er en technisch sepot moeten volgen in plaats van een beleidssepot) en een gemotiveerd verzoek indienen tot schadevergoeding / vergoeding van advocaatkosten. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met een van onze strafrechtadvocaten.

Related Posts

Houben & van Dijck