Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Niet tijdig beslissen door de overheid

De overheid werkt niet altijd even snel, maar kan aan beslistermijnen worden gehouden. Welke regels gelden daarvoor en wat kunt u doen wanneer niet tijdig wordt beslist?

Beschikking

Een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven, noch een kennisgeving heeft afgeven van verlenging. De kennisgeving van verlenging dient de redelijke termijn te bevatten waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

De beslistermijn kan verder in een beperkt aantal gevallen worden verlengd, waaronder de situatie dat het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt om de aanvraag aan te vullen. In dat geval wordt de beschikking opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Beslissing op bezwaar

Ook voor een beslissing op bezwaar gelden termijnen. Het bestuursorgaan dient binnen zes weken te beslissen of – indien een bezwaarschriftencommissie is ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

Ook hier zijn weer verschillende situaties waarin deze termijn verlengd kan worden. Allereerst  wordt de termijn opgeschort vanaf de dag na die waarop de indiener van het bezwaar is verzocht een verzuim te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

Verder uitstel is mogelijk voor zover alle belanghebbenden daarmee instemmen, de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, of dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

Gelet op voorafgaande kan het dus 32 weken of zelfs langer duren voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen:

  • de termijn voor beslissen: 8 weken
  • de termijn voor verlenging van de beslissing: een redelijke termijn
  • de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift: 6 weken
  • de termijn voor de commissie: 12 weken
  • de termijn van verdaging: 6 weken

Dwangsom

Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, verbeurt het bestuursorgaan aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De hoogte van de dwangsom loopt op naarmate de vertraging langer duurt. De hoogte van de dwangsom is als volgt:

€ 23,- per dag voor de eerste twee weken;
€ 35,- per dag voor de volgende twee weken;
€ 45,- per dag voor de overige dagen.

Zoals gezegd loopt de dwangsom maximaal 42 dagen. In totaal bedraagt de dwangsom dus maximaal € 1.442,-.

Om aanspraak te kunnen maken op de dwangsom moet de aanvrager het bestuursorgaan schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de aanvrager een brief moet sturen aan het bestuursorgaan waarin wordt aangegeven dat de beslistermijn is verstreken en waarin de aanvrager erop aandringt dat de beslissing alsnog wordt genomen. Indien het bestuursorgaan niet alsnog binnen twee weken een beslissing neemt, heeft de aanvrager recht op de dwangsom.

De aanvrager kan er ook voor kiezen om direct beroep in te stellen bij de rechtbank. Het bestuursorgaan dient in dat geval alsnog de beslissing te nemen.

Bent u aan het wachten op een beslissing van een bestuursorgaan en vraagt u zich af of u hier iets mee kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Related Posts

Houben & van Dijck