Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Zienswijze of bezwaarschrift per e-mail?

Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, van de Awb kan het bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen, indien:

  1. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of
  2. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of
  3. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking,

mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.

Wanneer een bestuursorgaan voor het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift niet de elektronische weg heeft opengesteld, is een per e-mail ontvangen zienswijze of bezwaar daarmee niet automatisch niet-ontvankelijk.

Ingevolge het vierde lid van voormeld artikel wordt een besluit om de aanvraag niet te behandelen aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

De Raad van State heeft hierover bepaald dat het bestuursorgaan een betrokkene op de hoogte moet stellen en hem de gelegenheid moeten bieden om zijn zienswijze of bezwaarschrift alsnog op de juiste wijze in te dienen binnen een door hem te bepalen termijn[1].

Wanneer uw zienswijze of bezwaarschrift niettemin niet in behandeling is genomen en u niet ontvankelijk bent verklaard kunt u daarover met een van onze advocaten contact opnemen en bespreken of beroep tegen die beslissing zinvol is.

 

[1] Afdeling RvS, 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1453

Related Posts

Houben & van Dijck