Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

medisch deskundigen in het bestuursrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, samen met de Centrale Raad van Beroep, een toetsingskader voor de bestuursrechter ontwikkeld in zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni 2017 gaat het om een zaak over de uitzetting van een vreemdeling uit Sierra Leone.

Achtergrond

De vreemdeling had de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht om zijn uitzetting op te schorten vanwege zijn gezondheidssituatie. De staatssecretaris heeft dit verzoek afgewezen nadat hij advies had ingewonnen bij het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgens de vreemdeling zijn de artsen van het BMA partijdig en had de bestuursrechter een onafhankelijke medische deskundige moeten benoemen. Hij beroept zich daarbij op het arrest Korošec van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Benoemen onafhankelijke medische deskundige?

Uit het arrest Korošec volgt dat de bestuursrechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeliger positie verkeert ten opzichte van de andere partij. In navolging van dat arrest zet de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van vandaag uiteen hoe de bestuursrechter moet omgaan met zaken waarbij de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige, in dit geval de BMA-arts. Het gaat om een beoordeling in drie stappen. De bestuursrechter moet allereerst nagaan of het advies zorgvuldig is opgesteld en inzichtelijk is. Vervolgens moet er equality of arms – evenwicht – bestaan tussen de bezwaarmaker en de overheid als het gaat over het aandragen van bewijsmateriaal. Als dit evenwicht er niet is, zal de bestuursrechter dit evenwicht moeten herstellen. Dat kan hij doen door bijvoorbeeld zelf een onafhankelijk deskundige te benoemen. Ten derde zal de bestuursrechter de afwijzing van een verzoek om een deskundige te benoemen, moeten toelichten en duidelijk moeten maken waarom hij zich in staat acht om zonder zo’n onafhankelijk deskundige tot een oordeel te komen.

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht heeft op 30 juni 2017  gelijktijdig uitspraak gedaan in een zaak over de inzet van een medisch deskundige bij een geschil over een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Ook hier is het, door beide hoge bestuursrechters ontwikkelde toetsingskader bij medisch deskundigen in het bestuursrecht, toegepast.

Uitspraken

Lees hier de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201608140/1. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is op www.rechtspraak.nl te vinden onder zaaknummer ECLI:NL:CRVB:2017:2226. Ook de Centrale Raad van Beroep heeft bij de uitspraak een persbericht uitgebracht.

Dit artikel is ontleend aan een persbericht van de Raad van State. Het originele bericht kunt u hier terugvinden.

Related Posts

Houben & van Dijck