Civielrecht

Termijnen in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht door middel van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli jl. is er veel veranderd. Niet alleen zijn er grote wijzigingen op het gebied van de ontslaggronden, de ontslagroute en de financiële vergoeding bij een ontslag maar ook de (verval) termijnen waarbinnen een werknemer zijn rechten veilig moet stellen zijn aangepast.

Ontbindingsverzoeken vóór 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt de arbeidswetgeving in verband met de gedeeltelijke invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend. De vraagt is inmiddels gerezen hoe er zal worden omgegaan met verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 worden ingediend maar waarvan de ontbindingsdatum door het tijdsverloop van de procedure pas na 1 juli 2015 ligt.

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt op het moment gefaseerd ingevoerd. Niet alleen zijn er nieuwe regels over flexcontracten, maar ook het ontslagrecht gaat per 1 juli a.s. op de schop. De regering wil het ontslagrecht sneller, eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers maken.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Het arbeidsrecht gaat de komende jaren flink op de schop. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal gefaseerd ingevoerd worden. Per 1 januari 2015 zijn er al een aantal wetswijzingen in werking getreden. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. Per 1 juli 2015 zullen vooral wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van het ontslagrecht. Na 2015 richten de wijzigingen zich vooral op het beperken van werkloosheid en het stimuleren van werken.

De beëindigingsovereenkomst

Er zijn een aantal manieren om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer. Een mogelijkheid is de beëindiging middels een beëindigingsovereenkomst. Dit wordt in het arbeidsrecht ook wel het ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Erfdienstbaarheid door verjaring

Het recht van overpad houdt in dat de gebruiker recht heeft op het gebruik van het perceel dat aan een ander toebehoort. Niet alleen de huidige eigenaar van het betreffende perceel is hieraan gebonden; ook toekomstige eigenaren van de onroerende zaak waarop het recht van overpad betrekking heeft, hebben dit te dulden. Dit betekent dus dat een erfdienstbaarheid niet persoonsgebonden is maar aan de onroerende zaak hangt.

Wettelijke schuldsanering

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn.

Schadevergoeding vertraagde vlucht

Als u drie uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt en de duur van de vertraging.

Bemiddelingskosten

Het is niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst af te spreken dat een derde (het bemiddelingsbureau) enig ‘niet redelijk voordeel’ toekomt. Van een dergelijk voordeel is sprake indien een makelaar of andere tussenpersoon voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt, en aan de huurder een courtage vraagt.

1 5 6